” GEEN RECLAME” in Wallonië: de Raad van State schorst het Waals decreet

Slecht nieuws voor de sector van de gratis pers; de Raad van State heeft het decreet van 28 februari 2019 geschorst. Dit decreet bevestigt het bestaande systeem van de NEEN RECLAME-sticker (opt-out) en introduceert een aantal nieuwe verplichtingen. De bevoegde minister Tellier sust en heeft vertrouwen in het bestaande systeem.

WE MEDIA NO PUB

De schorsing van het decreet, gepubliceerd op 21 oktober, is gevraagd door het bedrijf TAYLOR DATA MAILING LOGISTIQUE (45 werknemers) dat actief is in het aanbrengen van plastic rond publicitaire folders. Dit bedrijf voelt zich benadeeld omdat het decreet een geleidelijke afschaffing van de plastic verpakking voorschrijft in 2022.

De Raad van State herinnert de Waalse regering eraan dat ze moet nakijken of er afdoende alternatieven zijn als ze iets afschaft zoals voorzien in het decreet van 27 juni 1996 over het afval. Vermits niet aan deze voorwaarde is voldaan, heeft het administratief rechtscollege de toepassing van het hele decreet geschorst.

Deze beslissing is een tegenslag voor de sector van gratis huis-aan-huisbladen die door het nieuwe decreet rechtszekerheid had gekregen over het bestaande opt-outsysteem van de “ GEEN RECLAME” sticker. De beslissing is des te erger voor de uitgevers van deze bladen omdat zij  helemaal geen plastic aanbrengen rond hun publicaties.

De schorsing van de rechten heeft hetzelfde effect als een vernietiging: de Waalse wetgever mag het geschorste besluit niet meer gebruiken als basis voor andere beslissingen en de inwerkingtreding daarvan is onwettig.

Waarschijnlijk zal de Waalse regering een decreet moeten uitvaardigen. Intussen is ook een nieuwe minister bevoegd. Mevrouw Tellier heeft Di Antonio opgevolgd. De minister heeft naar aanleiding van een recente parlementaire vraag over het systeem wel laten weten dat ze geen reden ziet tot bijkomende maatregelen voor het huidig systeem. Uit recent onderzoek blijkt dat slechts 6% van het papier- en kartonafval afkomstig is van de gratis pers en dat slechts 2% van het totale afval bij het huisvuil is teruggevonden.

WE MEDIA blijft ijveren om zo snel mogelijk absolute juridische zekerheid te krijgen in dit dossier.

Zin om meer te lezen ?